สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน121,420.75101,000.0016.8 %5.06,470.89840.7187.0 %5.0
รวม 121,421 101,000 16.82 % 6,471 841 87.01 %