สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 126,010.59198.0099.8 %5.04,938.82666.4186.5 %5.0
รวม 126,011 198 99.84 % 4,939 666 86.51 %