สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา80,238.2241,000.0048.9 %5.05,276.50168.4796.8 %5.0
รวม 80,238 41,000 48.90 % 5,277 168 96.81 %