สรุปผลประเมิน กองทัพบก เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก484,916.781,041,464.00-114.8 %0.09,291.1411,713.80-26.1 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)257,685.55287,350.00-11.5 %0.09,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)710,590.50574,545.5019.1 %5.022,779.5814,161.3537.8 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )356,080.66203,141.0043.0 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)142,803.27143,549.91-0.5 %0.07,211.91600.4091.7 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)117,390.8150,578.0056.9 %5.05,642.322,385.8557.7 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)31,142.7739,669.00-27.4 %0.01,638.371,098.5033.0 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)115,759.3488,441.0023.6 %5.06,427.121,878.5570.8 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)521,633.91297,144.8143.0 %5.011,426.1718,781.20-64.4 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,750,172.90874,488.0050.0 %5.08,503.226,448.3024.2 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)128,509.0957,598.0055.2 %5.06,792.947,550.05-11.1 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)355,765.50333,157.006.4 %3.013,804.58982.0092.9 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)150,396.2296,955.0035.5 %5.06,520.922,417.3062.9 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,172,877.10885,049.9424.5 %5.027,922.9541,235.10-47.7 %0.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)129,628.8195,837.0026.1 %5.06,267.663,796.9039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)370,595.97152,161.0058.9 %5.07,016.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,797,517.501,369,588.6023.8 %5.037,471.6711,188.0070.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,837,309.503,277,774.8043.8 %5.0110,544.144,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)302,765.75157,736.0047.9 %5.013,077.546,648.8549.2 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)768,735.00578,212.0024.8 %5.014,262.643,994.8572.0 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39896,770.69662,232.7526.2 %5.016,950.122,468.1585.4 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)508,790.03650,787.00-27.9 %0.020,778.3928,162.60-35.5 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)846,601.00420,261.6950.4 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)108,962.1832,068.0070.6 %5.05,314.02313.5094.1 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)149,067.9416,201.0089.1 %5.05,423.46197.0096.4 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)83,920.2840,337.0051.9 %5.05,142.062,415.6053.0 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)857,370.75682,142.0020.4 %5.016,618.045,646.8066.0 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)396,953.97264,265.0033.4 %5.07,251.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,394,326.30687,403.6950.7 %5.025,579.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.345,326.56257,473.3025.4 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,299,416.801,314,334.40-1.1 %0.07,499.927,626.80-1.7 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,110,359.30799,945.3128.0 %5.03,449.491,843.0046.6 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.109,969.0230,650.2172.1 %5.02,439.742,224.508.8 %4.0
กสษ.2 กส.ทบ.94,333.6129,219.0069.0 %5.07,704.830.00100.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.37,772.4930,536.0019.2 %5.01,272.35304.0076.1 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)649,724.38401,208.4738.2 %5.012,241.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,793,644.00812,032.7554.7 %5.061,554.78266.0099.6 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)198,935.5539,284.4780.3 %5.03,716.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)229,497.41142,864.3037.7 %5.04,437.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท310,810.94141,907.5954.3 %5.09,542.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1374,832.69167,287.0055.4 %5.07,330.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.165,302.3869,328.9958.1 %5.03,608.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.30,947.8535,709.79-15.4 %0.06,123.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.146,044.9566,467.0054.5 %5.03,799.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1300,970.13146,698.9151.3 %5.08,663.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2468,996.84288,923.5038.4 %5.08,641.947,063.3018.3 %5.0
บชร.3873,773.19564,869.6335.4 %5.015,830.045,740.1563.7 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)66,527.6332,046.7051.8 %5.01,401.431,305.006.9 %3.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.52,980.268,886.4883.2 %5.01,197.920.00100.0 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.10,100.804,978.0150.7 %5.0710.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)1,007,859.20533,855.0047.0 %5.015,601.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)187,149.2355,885.8270.1 %5.06,560.282,616.9060.1 %5.0
พล.ร.11669,239.56171,243.0074.4 %5.013,798.215,696.0558.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)252,633.00205,133.4418.8 %5.05,704.0010,352.30-81.5 %0.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.2,043,247.001,404,678.9031.3 %5.036,782.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.132,191.6363,352.0052.1 %5.02,967.420.00100.0 %5.0
พัน.สท.42,676.1720,681.6451.5 %5.06,145.630.00100.0 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)921,270.75471,020.0048.9 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)434,377.00109,110.0074.9 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31749,367.00493,501.0034.1 %5.013,324.162,377.4082.2 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)796,885.75422,862.0646.9 %5.015,666.487,225.0053.9 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36711,140.00710,367.250.1 %0.512,884.6812,481.303.1 %1.5
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )419,642.50152,106.9163.8 %5.08,394.839,343.55-11.3 %0.0
มทบ.11 และ นขต.521,332.38258,150.0050.5 %5.010,067.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)494,007.81210,784.9157.3 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15215,906.7377,068.0964.3 %5.03,880.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)372,740.6390,308.9975.8 %5.05,539.792,400.5056.7 %5.0
มทบ.221,034,608.00401,914.9161.2 %5.020,403.485,758.6071.8 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)642,199.56169,763.0073.6 %5.012,529.035,793.8053.8 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)383,947.69117,924.1969.3 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )345,639.4796,428.0072.1 %5.06,546.224,032.6038.4 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)460,064.72174,589.1462.1 %5.09,554.058,961.706.2 %3.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)286,168.13124,672.6056.4 %5.05,600.512,864.5048.9 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)382,838.81159,495.5358.3 %5.07,656.882,171.8571.6 %5.0
มทบ.310656,667.6969,126.2489.5 %5.012,481.256,680.0046.5 %5.0
มทบ.32358,531.63197,416.0044.9 %5.06,979.932,663.6561.8 %5.0
มทบ.34414,683.41170,371.0258.9 %5.08,337.951,779.4578.7 %5.0
มทบ.35432,118.22277,925.1335.7 %5.08,880.076,002.7532.4 %5.0
มทบ.37306,278.1988,549.4671.1 %5.06,290.342,391.0062.0 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.72,032.1232,362.0055.1 %5.01,267.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)132,071.3143,516.7767.1 %5.02,364.001,072.5054.6 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)277,178.0691,765.0066.9 %5.05,663.714,539.1519.9 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)351,749.75108,208.7669.2 %5.06,537.942,291.8564.9 %5.0
ร.31 รอ.626,665.13227,535.0063.7 %5.012,722.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)156,191.1135,985.0077.0 %5.08,245.171,259.5084.7 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)305,913.56128,720.0057.9 %5.05,908.714,965.2016.0 %5.0
รพ.ของ ทภ.1434,347.41387,264.0910.8 %5.01,384.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.118,072.3769,200.0041.4 %5.0546.86384.5029.7 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.46,974.3032,622.4030.6 %5.02,562.64418.9583.7 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.89,977.48144,237.91-60.3 %0.02,228.693,951.50-77.3 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.51,384.7833,365.0035.1 %5.01,925.561,418.0026.4 %5.0
รร.ส.สส.72,082.4756,220.0022.0 %5.02,243.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,474,765.602,797,328.00-89.7 %0.07,001.485,177.2026.1 %5.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)453,696.50288,856.7236.3 %5.03,250.402,366.0027.2 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)106,073.2773,458.4530.7 %5.04,263.453,452.7519.0 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก78,603.17179,285.00-128.1 %0.01,806.17496.7572.5 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)220,823.41229,552.00-4.0 %0.05,755.483,684.5036.0 %5.0
ศสท.กส.ทบ.136,728.8868,615.0049.8 %5.07,903.753,077.5061.1 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 806,966.81398,590.7550.6 %5.031,288.6211,689.2562.6 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)639,207.19361,715.0643.4 %5.026,551.760.00100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)79,672.6029,887.0062.5 %5.07,514.151,828.5075.7 %5.0
รวม 51,821,896 32,761,364 36.78 % 829,241 412,289 0.00 %