สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 132,736.4495,020.3928.4 %5.05,876.82929.1084.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่134,209.0083,520.0037.8 %5.05,609.47882.8084.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน36,781.2730,137.0018.1 %5.02,489.37848.3565.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น129,785.1277,708.0040.1 %5.03,286.15598.5081.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี121,482.1025,314.0079.2 %5.01,655.74350.5578.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา98,334.1659,391.0039.6 %5.02,783.52240.2691.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี74,886.2132,368.0056.8 %5.02,162.39199.3490.8 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี747,966.56934,000.00-24.9 %0.04,953.452,981.4039.8 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่95,239.6876,400.0019.8 %5.04,518.971,311.5571.0 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี171,728.13255,120.00-48.6 %0.01,955.881,294.3733.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี157,270.23208,301.00-32.4 %0.01,259.24900.7928.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี147,835.94349,037.00-136.1 %0.01,951.582,014.15-3.2 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง132,546.88167,165.00-26.1 %0.02,561.99160.7693.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี176,049.23127,399.0027.6 %5.02,738.49851.6568.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี192,942.38209,817.00-8.7 %0.02,600.22415.9784.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี163,643.45254,303.00-55.4 %0.03,833.34339.0791.2 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,316,307.902,468,462.00-87.5 %0.09,567.60935.5090.2 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง42,524.5623,796.0044.0 %5.01,756.94167.5390.5 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน830,683.19805,000.003.1 %1.54,773.681,658.3265.3 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์185,200.25270,428.00-46.0 %0.01,566.441,365.1512.9 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี22,910.6925,619.00-11.8 %0.01,371.4456.0795.9 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา263,188.44512,396.00-94.7 %0.01,775.98353.7680.1 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา74,574.1762,000.0016.9 %5.0416.81145.0465.2 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ337,262.50316,532.006.1 %3.02,357.76774.1967.2 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง105,228.37150,732.13-43.2 %0.0502.72487.353.1 %1.5
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,463,844.80831,000.0043.2 %5.03,464.02350.8189.9 %5.0
รวม 7,355,162 8,450,966 -14.90 % 77,790 20,612 73.50 %