สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ215,528.97210,297.502.4 %1.010,376.104,847.3953.3 %5.0
รวม 215,529 210,298 2.43 % 10,376 4,847 53.28 %