สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังไม่ครบ101,245.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ408.74ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %