สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 164,142.05103,000.0037.2 %5.05,783.02922.7984.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์169,703.0996,302.4043.3 %5.03,645.63205.7694.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์71,968.3260,326.0016.2 %5.01,649.66743.3054.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์176,117.81115,113.9934.6 %5.03,969.75952.6576.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์146,758.6667,607.0053.9 %5.02,796.00787.2571.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์74,230.2062,509.0015.8 %5.02,222.61603.5372.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์155,037.0387,187.0043.8 %5.01,628.36357.1778.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์96,582.8765,519.0132.2 %5.02,585.68902.6465.1 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์235,924.34161,190.0031.7 %5.06,367.371,203.8481.1 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์96,203.6056,743.0041.0 %5.0975.63295.7569.7 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา609,034.63564,101.007.4 %3.54,364.611,115.4274.4 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง240,756.80137,758.0042.8 %5.06,292.43720.1188.6 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์279,400.69108,315.0061.2 %5.04,128.622,746.7033.5 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์222,470.39154,042.0030.8 %5.02,383.43766.0967.9 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา457,445.44338,958.0025.9 %5.07,640.50738.7290.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์113,286.7273,274.0035.3 %5.04,855.39204.7095.8 %5.0
สถาบันราชานุกูล163,422.0661,266.0062.5 %5.01,264.41244.5080.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25,588.9616,421.0035.8 %5.02,000.6931.9298.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,224.3525.0798.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,831.8211,631.0034.8 %5.02,880.37178.9993.8 %5.0
รวม 3,515,906 2,341,264 33.41 % 68,659 13,747 79.98 %