สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา211,062.47177,000.0016.1 %5.09,278.642,478.5173.3 %5.0
รวม 211,062 177,000 16.14 % 9,279 2,479 73.29 %