สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 134,026.66106,326.0020.7 %5.07,118.11794.7088.8 %5.0
รวม 134,027 106,326 20.67 % 7,118 795 88.84 %