สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม90,112.3546,000.0049.0 %5.05,138.93125.8097.6 %5.0
รวม 90,112 46,000 48.95 % 5,139 126 97.55 %