สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน104,777.73115,695.00-10.4 %0.05,767.39918.5484.1 %5.0
รวม 104,778 115,695 -10.42 % 5,767 919 84.07 %