สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน296,417.66214,000.0027.8 %5.06,658.49624.4390.6 %5.0
รวม 296,418 214,000 27.80 % 6,658 624 90.62 %