สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว153,140.9499,000.0035.4 %5.05,454.722,005.5263.2 %5.0
รวม 153,141 99,000 35.35 % 5,455 2,006 63.23 %