สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ89,039.2246,005.0048.3 %5.04,960.71708.7885.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,593.102,970.40-86.5 %0.02,718.76139.3794.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,364.283,609.58-7.3 %0.0342.29105.5969.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,717.253,145.0015.4 %5.0545.0339.0092.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,833.6010,156.23-164.9 %0.02,475.22568.6077.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น4,649.4110,133.50-118.0 %0.02,774.75164.2594.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย7,019.006,123.2712.8 %5.01,163.71234.6479.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,040.975,848.84-92.3 %0.02,612.3988.1296.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,775.885,742.90-106.9 %0.02,744.79348.0787.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,971.647,119.00-79.2 %0.0881.59106.7987.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่4,047.534,426.44-9.4 %0.03,457.94217.4293.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,763.547,037.00-87.0 %0.0708.30312.5555.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,802.4811,383.0428.0 %5.02,115.11373.3582.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,194.7615,302.00-66.4 %0.01,751.72612.4365.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง14,595.2631,117.06-113.2 %0.02,070.71933.5754.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี16,272.4215,056.607.5 %3.51,426.21309.1878.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี21,082.9016,310.8822.6 %5.01,514.82309.9679.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี20,951.0629,237.00-39.5 %0.01,163.51364.6668.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี21,258.7224,383.00-14.7 %0.01,191.34368.2369.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี19,508.4520,826.00-6.8 %0.01,053.81333.2768.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี26,116.6220,373.0022.0 %5.01,207.16219.5081.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,679.862,403.00-43.0 %0.0619.06342.0044.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,938.1515,693.0025.1 %5.01,182.14344.4870.9 %5.0
รวม 318,216 314,402 1.20 % 40,681 7,544 81.46 %