สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร148,015.4167,000.0054.7 %5.05,329.66334.5293.7 %5.0
รวม 148,015 67,000 54.73 % 5,330 335 93.72 %