สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ91,515.8030,000.0067.2 %5.05,151.44218.8195.8 %5.0
รวม 91,516 30,000 67.22 % 5,151 219 95.75 %