สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 131,745.17116,998.0011.2 %5.05,992.51446.6992.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,651.056,024.539.4 %4.52,412.86739.4169.4 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)9,214.434,125.5555.2 %5.02,473.31140.6094.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)10,306.809,485.368.0 %4.02,336.55570.0075.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี9,973.237,106.0028.7 %5.02,415.811,631.1532.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา6,741.796,429.004.6 %2.01,933.70780.8659.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง8,582.577,742.569.8 %4.52,264.57275.5087.8 %5.0
รวม 183,215 157,911 13.81 % 19,829 4,584 76.88 %