สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ148,400.2867,000.0054.9 %5.07,805.9828.5099.6 %5.0
รวม 148,400 67,000 54.85 % 7,806 29 99.63 %