สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน90,481.2450,000.0044.7 %5.04,851.28154.9696.8 %5.0
รวม 90,481 50,000 44.74 % 4,851 155 96.81 %