สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย150,988.66107,866.0028.6 %5.06,486.52921.0985.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี14,164.0913,295.006.1 %3.02,053.981,022.5350.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย13,222.9911,923.009.8 %4.51,912.88724.1762.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท15,602.5818,672.00-19.7 %0.02,092.08342.0083.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,961.0710,010.0016.3 %5.01,037.29270.7573.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,770.607,714.4544.0 %5.01,370.00337.2575.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี14,576.0211,820.3018.9 %5.01,848.41230.9587.5 %5.0
รวม 234,286 181,301 22.62 % 16,801 3,849 77.09 %