สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 355,722.41156,587.0056.0 %5.07,630.881,573.2579.4 %5.0
รวม 355,722 156,587 55.98 % 7,631 1,573 79.38 %