สรุปผลประเมิน กรมหม่อนไหม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหมไม่ครบ40,274.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ166.10ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %