สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 145,090.6670,394.0051.5 %5.06,080.063,285.3646.0 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)5,143.864,789.006.9 %3.0570.4831.5094.5 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)11,737.2813,840.00-17.9 %0.03,895.61605.2384.5 %5.0
รวม 161,972 89,023 45.04 % 10,546 3,922 62.81 %