สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน4,001,896.50115,000.0097.1 %5.06,542.80727.2688.9 %5.0
รวม 4,001,897 115,000 97.13 % 6,543 727 88.88 %