สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม219,776.2730,000.0086.3 %5.014,087.45302.0097.9 %5.0
รวม 219,776 30,000 86.35 % 14,087 302 97.86 %