สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี117,352.02102,816.0012.4 %5.05,751.76919.3084.0 %5.0
รวม 117,352 102,816 12.39 % 5,752 919 84.02 %