สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน263,400.91374,513.59-42.2 %0.08,822.14394.6595.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร20,012.5813,315.0033.5 %5.01,015.79176.1682.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 122,852.9920,265.0011.3 %5.01,074.81237.7277.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 212,544.2911,304.009.9 %4.5865.14220.5174.5 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ29,236.265,592.0080.9 %5.0226.6231.2486.2 %5.0
รวม 348,047 424,990 -22.11 % 12,005 1,060 91.17 %