สรุปผลประเมิน กองทัพบก เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก515,282.031,155,957.00-124.3 %0.010,004.0211,869.30-18.6 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)264,603.28276,539.00-4.5 %0.09,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)727,307.19665,645.138.5 %4.021,747.7814,161.3534.9 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )365,639.88211,123.0042.3 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)152,056.41164,987.91-8.5 %0.07,205.663,129.3056.6 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)120,542.2453,699.0055.5 %5.05,642.322,385.8557.7 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)31,839.3324,324.0023.6 %5.01,638.371,135.5030.7 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)126,831.1489,889.0029.1 %5.06,427.121,897.5570.5 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)540,466.81313,621.4142.0 %5.011,517.2225,455.05-121.0 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,792,965.10883,654.0050.7 %5.08,484.463,684.5056.6 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)135,932.9255,740.0059.0 %5.06,792.947,447.80-9.6 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)365,316.25339,102.007.2 %3.513,804.581,134.0091.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)158,371.80100,039.0036.8 %5.06,517.794,970.7023.7 %5.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,203,884.101,034,093.9014.1 %5.027,316.3830,814.30-12.8 %0.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)136,936.91100,961.0026.3 %5.06,267.663,796.9039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)380,544.88165,063.0056.6 %5.07,016.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,866,411.901,369,588.6026.6 %5.037,499.6416,627.5055.7 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,942,412.003,311,610.0044.3 %5.0110,561.654,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)317,764.44167,249.0047.4 %5.012,752.366,648.8547.9 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)789,557.88566,210.0028.3 %5.014,267.255,087.3564.3 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39950,365.44732,777.2522.9 %5.016,915.102,468.1585.4 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)504,893.59727,735.19-44.1 %0.019,735.2929,227.70-48.1 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)889,794.94485,706.1345.4 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)123,833.5829,744.0076.0 %5.05,314.02313.5094.1 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)134,937.5613,265.0090.2 %5.05,204.59263.0094.9 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)90,155.2540,964.0054.6 %5.05,142.062,671.2048.1 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)867,571.25782,101.009.9 %4.516,376.385,814.9564.5 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)407,610.47263,577.0035.3 %5.07,251.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,465,465.40864,866.0641.0 %5.025,579.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.358,470.47300,626.8116.1 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,388,955.501,552,555.50-11.8 %0.07,499.598,477.05-13.0 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,201,664.10899,359.1325.2 %5.03,495.472,158.5038.2 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.112,560.8828,788.6174.4 %5.02,439.742,068.5015.2 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.97,949.1931,555.0167.8 %5.07,704.830.00100.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.40,299.5334,814.0013.6 %5.01,272.35242.2581.0 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)676,153.81437,009.0935.4 %5.012,241.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,849,279.00952,418.5048.5 %5.061,545.15217.0099.6 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)215,203.8339,922.1981.4 %5.03,856.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)238,832.91155,320.9135.0 %5.04,437.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท317,154.03148,314.9153.2 %5.09,542.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1388,189.19191,918.0050.6 %5.07,312.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.176,361.3483,444.0052.7 %5.03,608.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.32,134.0025,790.5019.7 %5.06,123.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.152,265.2270,158.0053.9 %5.03,746.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1314,415.50162,725.0248.2 %5.08,663.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.24,284,131.00290,306.6393.2 %5.082,160.597,063.3091.4 %5.0
บชร.3927,821.06631,362.6332.0 %5.015,830.045,740.1563.7 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)68,395.4335,675.4947.8 %5.01,386.471,305.005.9 %2.5
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.54,317.1210,762.9880.2 %5.01,173.400.00100.0 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.10,234.475,488.0046.4 %5.0707.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)1,007,797.50502,093.0050.2 %5.015,090.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)192,977.4249,185.8274.5 %5.06,543.762,616.9060.0 %5.0
พล.ร.11715,097.75134,839.0081.1 %5.014,148.435,696.0559.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)525,850.25243,569.5553.7 %5.010,694.6610,352.303.2 %1.5
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.2,137,720.801,581,613.0026.0 %5.037,661.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.120,620.2069,719.0042.2 %5.02,578.680.00100.0 %5.0
พัน.สท.44,311.8423,553.3646.8 %5.06,145.630.00100.0 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)968,274.38500,595.0048.3 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)453,331.63116,874.0074.2 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31787,086.81554,660.0029.5 %5.013,324.166,003.4054.9 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)849,462.81452,852.1946.7 %5.015,652.471,107.7092.9 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36748,700.25766,393.44-2.4 %0.012,884.6812,459.953.3 %1.5
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )426,151.31177,238.6158.4 %5.07,992.078,976.65-12.3 %0.0
มทบ.11 และ นขต.539,971.44275,307.0049.0 %5.010,154.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)519,212.28231,546.3155.4 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15191,710.8381,151.0357.7 %5.03,256.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)380,296.19108,985.9871.3 %5.05,539.792,589.0053.3 %5.0
มทบ.221,043,305.00397,938.0061.9 %5.020,438.501,879.4090.8 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)662,198.88184,073.0072.2 %5.012,529.035,793.8053.8 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)395,781.69140,436.4164.5 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )351,517.6996,014.0072.7 %5.06,546.224,032.6038.4 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)474,695.75195,598.3058.8 %5.09,554.057,369.3522.9 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)292,121.13137,929.7052.8 %5.05,530.462,845.0048.6 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)397,512.09171,142.7056.9 %5.07,656.882,171.8571.6 %5.0
มทบ.310704,815.7577,982.0288.9 %5.012,796.457,230.0043.5 %5.0
มทบ.32378,450.03209,418.0044.7 %5.06,979.933,072.1556.0 %5.0
มทบ.34435,871.59182,113.9858.2 %5.08,337.959,708.25-16.4 %0.0
มทบ.35464,675.06314,752.3832.3 %5.08,880.077,172.9019.2 %5.0
มทบ.37323,549.5394,800.7370.7 %5.06,290.345,257.8016.4 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.73,502.1737,141.0049.5 %5.01,267.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)136,142.0054,736.5659.8 %5.02,364.001,063.2555.0 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)285,721.22102,167.9964.2 %5.05,663.714,539.1519.9 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)354,079.19110,568.6968.8 %5.06,537.942,291.8564.9 %5.0
ร.31 รอ.660,138.31246,296.0062.7 %5.012,750.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)161,055.1937,946.0076.4 %5.08,245.171,168.3585.8 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)287,945.59140,712.0051.1 %5.05,379.385,062.055.9 %2.5
รพ.ของ ทภ.1469,258.31414,999.2511.6 %5.01,298.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.119,734.0976,357.0036.2 %5.0543.28314.0042.2 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.49,373.8934,185.9230.8 %5.02,607.47395.2084.8 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.92,392.98129,225.60-39.9 %0.02,228.693,951.50-77.3 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.52,764.2437,727.0028.5 %5.01,925.562,481.00-28.8 %0.0
รร.ส.สส.74,017.5750,778.0031.4 %5.02,243.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,452,355.103,786,305.00-160.7 %0.07,055.185,848.5517.1 %5.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)467,393.75263,506.3143.6 %5.03,251.502,366.0027.2 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)114,187.8989,092.7822.0 %5.04,244.203,452.7518.6 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก84,853.8599,299.00-17.0 %0.02,299.39496.7578.4 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)231,546.05224,694.003.0 %1.55,957.673,214.0546.1 %5.0
ศสท.กส.ทบ.144,501.7777,754.0046.2 %5.07,952.782,194.6072.4 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 847,542.06463,181.9145.3 %5.031,243.7911,444.7563.4 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)673,621.88367,552.5645.4 %5.026,359.200.00100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)83,737.5238,720.0053.8 %5.07,514.151,686.0077.6 %5.0
รวม 57,723,016 36,033,468 37.58 % 905,539 424,746 0.00 %