สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 139,924.09104,503.8025.3 %5.05,845.561,802.5469.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่139,900.8198,320.0029.7 %5.05,316.751,236.4576.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน37,613.8337,287.000.9 %0.52,471.22815.2067.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น131,899.5372,972.0044.7 %5.02,954.66424.2185.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี122,551.5225,833.0078.9 %5.01,909.25241.3087.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา98,358.5757,860.0041.2 %5.02,574.92417.4983.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี75,982.7836,250.4052.3 %5.02,162.90194.0391.0 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี721,148.00999,000.00-38.5 %0.04,973.963,060.5338.5 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่99,926.0797,720.002.2 %1.04,377.511,193.0072.7 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี179,591.94270,400.00-50.6 %0.01,995.011,728.9413.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี170,755.72248,317.00-45.4 %0.01,291.171,276.121.2 %0.5
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี163,828.38403,263.00-146.1 %0.02,159.392,061.804.5 %2.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง143,181.91196,564.00-37.3 %0.02,598.36480.4881.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี172,701.98151,027.0012.6 %5.02,686.68357.4686.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี199,436.70264,344.00-32.5 %0.02,576.72600.0076.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี171,963.34284,831.00-65.6 %0.03,841.41502.0086.9 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,350,297.302,615,150.00-93.7 %0.09,588.54964.5089.9 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง41,287.5522,842.0044.7 %5.01,782.07202.9488.6 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน820,555.81826,000.00-0.7 %0.04,533.151,965.5256.6 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์195,590.38330,337.00-68.9 %0.01,546.951,493.273.5 %1.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี22,513.3626,951.00-19.7 %0.01,370.34324.9476.3 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา275,585.50539,476.00-95.8 %0.02,064.60520.5874.8 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา69,691.4369,000.001.0 %0.5414.13190.8053.9 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ337,312.09359,918.00-6.7 %0.02,129.05890.5558.2 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง101,516.86150,732.13-48.5 %0.0516.69828.25-60.3 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,324,149.501,024,000.0022.7 %5.03,721.79431.9788.4 %5.0
รวม 7,307,265 9,312,898 -27.45 % 77,403 24,205 68.73 %