สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 417,988.44349,678.0016.3 %5.010,463.642,936.4871.9 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง17,480.2865,866.00-276.8 %0.03,355.77549.0183.6 %5.0
รวม 435,469 415,544 4.58 % 13,819 3,485 74.78 %