สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 971,573.00103,535.2089.3 %5.05,926.851,754.3270.4 %5.0
รวม 971,573 103,535 89.34 % 5,927 1,754 70.40 %