สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์831,908.191,141,000.00-37.2 %0.08,465.291,662.3280.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย37,313.1226,855.1628.0 %5.012,652.11249.8598.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต26,141.0816,020.1338.7 %5.01,055.55184.2182.5 %5.0
รวม 895,362 1,183,875 -32.22 % 22,173 2,096 90.55 %