สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 172,462.81112,000.0035.1 %5.05,773.641,179.7479.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์170,738.30110,808.8035.1 %5.03,454.32363.0589.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์72,591.6158,251.0019.8 %5.01,384.58562.1759.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์178,992.05128,232.0028.4 %5.03,958.69560.5985.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์152,135.1378,915.0048.1 %5.02,624.44671.0274.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์75,445.2262,468.0017.2 %5.02,216.87515.3976.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์155,416.25104,203.0033.0 %5.01,603.56162.8289.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์100,164.9583,038.8117.1 %5.02,617.921,040.6160.3 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์236,224.16167,340.0029.2 %5.06,064.73799.1086.8 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์99,145.1668,426.0031.0 %5.01,056.37449.3057.5 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา726,921.31551,760.0024.1 %5.03,678.13768.2479.1 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง261,221.72164,675.0237.0 %5.05,706.051,488.0873.9 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์279,138.2292,668.0066.8 %5.03,530.39663.5081.2 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์221,428.08165,862.0025.1 %5.02,193.02543.5275.2 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา463,343.31330,234.0028.7 %5.07,329.441,111.4184.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์118,671.7080,619.0032.1 %5.04,886.68110.2697.7 %5.0
สถาบันราชานุกูล161,137.4877,079.0052.2 %5.0508.36436.1014.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ26,184.4718,820.0028.1 %5.02,002.8958.0897.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,243.3757.0395.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,562.1313,384.0027.9 %5.02,842.34158.0494.4 %5.0
รวม 3,689,924 2,468,784 33.09 % 64,676 11,698 81.91 %