สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา221,100.70190,000.0014.1 %5.09,278.641,780.7080.8 %5.0
รวม 221,101 190,000 14.07 % 9,279 1,781 80.81 %