สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 140,846.27110,831.0021.3 %5.07,118.11285.0096.0 %5.0
รวม 140,846 110,831 21.31 % 7,118 285 96.00 %