สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 84,266.4940,000.0052.5 %5.05,088.90305.3594.0 %5.0
รวม 84,266 40,000 52.53 % 5,089 305 94.00 %