สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม96,401.4249,000.0049.2 %5.05,142.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 96,401 49,000 49.17 % 0 0 0.00 %