สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ192,376.69107,718.0044.0 %5.05,929.98455.6092.3 %5.0
รวม 192,377 107,718 44.01 % 5,930 456 92.32 %