สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 264,935.00369,930.00-39.6 %0.058,951.2014,191.5875.9 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60586.1080.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 129,893.74144,330.00-11.1 %0.029,392.8212,607.8157.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 84,122.46130,328.00-54.9 %0.029,857.003,212.3489.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 59,929.69113,285.00-89.0 %0.06,322.8917,497.00-176.7 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 104,948.58345,000.00-228.7 %0.06,674.724,529.8232.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)30,346.9725,141.0017.2 %5.07,978.605,632.4329.4 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 94,072.4979,000.0016.0 %5.010,091.821,246.6187.6 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 978,744.6376,590.2192.2 %5.021,986.199,471.5556.9 %5.0
กองวินัย(วน.) 14,728.739,416.0036.1 %5.02,239.51185.6791.7 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 22,332.593,000.0086.6 %5.02,840.36342.6087.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 1ไม่ครบ44,001.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,277.28ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 1,015,800.402,234,226.00-119.9 %0.02,615.934,235.82-61.9 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 108,954.73449,730.00-312.8 %0.01,741.061,797.01-3.2 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,349.96419.6468.9 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20910.447.4 %3.5
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)20,605.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,412.70814.4581.5 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,458.37674.2989.6 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)11,298.073,144.0072.2 %5.0816.101,650.44-102.2 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 41,450.7639,000.005.9 %2.59,012.674,684.0848.0 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 80,420.30185,000.00-130.0 %0.015,759.075,175.7667.2 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 28,694.1016,000.0044.2 %5.04,861.382,332.7152.0 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,573.491,253.3864.9 %5.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,156.8916,870.00-11.3 %0.03,419.952,322.3132.1 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0776.521,284.39-65.4 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)28,824.3524,954.0013.4 %5.05,343.49763.9685.7 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 102,451.6984,000.0018.0 %5.013,858.955,123.2963.0 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,048.33530.5274.1 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 40,182.2527,347.0031.9 %5.04,506.33851.6081.1 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,520.72289.2281.0 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,911.78555.8570.9 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 22,034.5512,099.0045.1 %5.02,999.192,216.5126.1 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร64,808.59151,954.63-134.5 %0.021,249.703,544.2283.3 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร65,527.0691,000.00-38.9 %0.08,837.60667.2292.5 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.49,549.2525,656.0048.2 %5.011,238.93950.9591.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 124,939.0029,942.00-20.1 %0.04,139.582,202.8646.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2ไม่ครบ20,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,309.01ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 314,182.934,939.5065.2 %5.01,654.513,292.32-99.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 422,318.3519,536.0012.5 %5.03,574.303,308.137.4 %3.5
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 527,503.9812,479.1954.6 %5.04,489.242,201.3251.0 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 620,233.2813,040.0435.6 %5.02,565.061,908.8525.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร93,836.50147,831.00-57.5 %0.038,331.5689,952.04-134.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง31,146.7945,138.00-44.9 %0.06,337.336,989.65-10.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 219,247.061,682.0091.3 %5.02,231.23356.7384.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.214,994.10-72.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 723,737.3418,742.6521.0 %5.04,524.655,255.15-16.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 924,865.3931,671.00-27.4 %0.03,026.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ118,728.3192,947.2421.7 %5.048,095.87200,468.73-316.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)37,963.8247,149.30-24.2 %0.010,596.755,351.1349.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ80,119.9517,294.5678.4 %5.010,411.109,766.156.2 %3.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1105,494.5073,854.3030.0 %5.029,168.272,373.6391.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 227,395.744,773.0082.6 %5.07,343.665,387.2026.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 324,734.5258,910.00-138.2 %0.03,381.558,385.18-148.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,945.11691.5164.4 %5.0
กองบังคับการปราบปราม31,757.53161,806.00-409.5 %0.05,128.5020,391.51-297.6 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค31,165.6239,447.81-26.6 %0.06,454.612,885.7055.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม24,905.1723,644.005.1 %2.54,676.2610,196.96-118.1 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี25,382.1223,237.698.4 %4.05,405.075,335.141.3 %0.5
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ42,611.4536,490.0014.4 %5.020,731.741,713.3591.7 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 70,684.8434,190.4851.6 %5.012,815.968,393.7234.5 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ27,086.6417,239.6036.4 %5.04,855.393,425.4829.4 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี34,623.8317,764.0048.7 %5.02,290.05686.6970.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.57,316.70111,815.49-95.1 %0.02,629.0821,871.19-731.9 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ17,486.64182,298.47-942.5 %0.02,136.2371,407.33-3,242.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6014,389.10-56.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.56,027.1070,787.00-26.3 %0.09,882.566,966.9329.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว27,215.7122,000.0019.2 %5.05,937.959,187.01-54.7 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)19,621.719,228.0053.0 %5.01,829.84652.8364.3 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,872.761,167.4037.7 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,693.29707.8658.2 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,665.983,138.1114.4 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง38,922.7237,411.003.9 %1.5272,684.56813.5399.7 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,790.83804.2055.1 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,491.952,345.4532.8 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90586.3065.8 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.601,447.8065.4 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.17,640.8319,495.00-10.5 %0.03,422.683,662.87-7.0 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,774.03309.0088.9 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.33,188.4220,000.0039.7 %5.03,828.721,543.0059.7 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.26,955.205,169.7080.8 %5.06,213.505,382.2613.4 %5.0
บก.ตชด.ภาค 167,328.8969,132.00-2.7 %0.02,374.352,998.75-26.3 %0.0
บก.ตชด.ภาค 248,986.9336,099.4726.3 %5.03,808.361,442.9562.1 %5.0
บก.ตชด.ภาค 336,184.0233,243.398.1 %4.083,859.565,029.2094.0 %5.0
บก.ตชด.ภาค 435,314.1919,181.5945.7 %5.05,061.063,597.7528.9 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.59,130.3228,407.0052.0 %5.06,213.6415,694.65-152.6 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.36,247.8415,229.0058.0 %5.07,115.234,503.5936.7 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.49,729.9619,389.5861.0 %5.011,187.558,024.6128.3 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี43,049.9930,267.8929.7 %5.03,758.80309.7891.8 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,798.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0296.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง41,388.10106,953.00-158.4 %0.03,298.85622.2681.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 197,693.2238,360.0060.7 %5.037,916.78578.7898.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1023,768.2937,039.00-55.8 %0.090,804.06405.0099.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 220,037.3833,731.89-68.3 %0.025,439.261,738.4993.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 365,122.7326,160.0059.8 %5.030,677.861,292.1595.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4176,896.9120,475.0088.4 %5.073,569.13225.2199.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 527,584.6914,528.4147.3 %5.09,261.60689.0092.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 57,677.4923,584.0059.1 %5.020,919.22358.7798.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 710,153.709,755.003.9 %1.541,443.61388.3099.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 818,338.8727,263.00-48.7 %0.080,849.882,229.2697.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,289.7914,268.00-26.4 %0.06,176.35558.3791.0 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน50,981.2756,880.00-11.6 %0.02,657.111,040.4360.8 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,548.02507.0094.7 %5.0846.648.2699.0 %5.0
รวม 5,724,700 6,769,409 -18.25 % 1,438,795 716,583 50.20 %