สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน107,650.39140,656.00-30.7 %0.05,767.39746.9087.0 %5.0
รวม 107,650 140,656 -30.66 % 5,767 747 87.05 %