สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 89,237.649,585.3089.3 %5.05,238.98286.7294.5 %5.0
รวม 89,238 9,585 89.26 % 5,239 287 94.53 %