สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ307,817.09462,000.00-50.1 %0.012,502.23438.0096.5 %5.0
รวม 307,817 462,000 -50.09 % 12,502 438 96.50 %