สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว85,526.0148,318.5043.5 %5.05,188.96276.9394.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 2,685.866,004.37-123.6 %0.02,807.66130.0695.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน3,572.137,002.79-96.0 %0.01,579.08224.9685.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี2,946.609,177.60-211.5 %0.01,915.66253.6586.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี4,029.348,014.00-98.9 %0.0757.3464.6091.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ3,476.717,984.97-129.7 %0.02,444.85432.5082.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา2,873.016,403.80-122.9 %0.02,478.26256.4589.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง35,829.6111,866.9866.9 %5.02,585.96473.0081.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา3,140.7311,540.46-267.4 %0.02,342.82175.0092.5 %5.0
รวม 144,080 116,313 19.27 % 22,101 2,287 89.65 %