สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ104,698.0447,006.0055.1 %5.05,045.13571.0688.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,603.652,958.40-84.5 %0.02,718.76107.0096.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,568.453,586.94-0.5 %0.0380.321.0099.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,817.043,886.00-1.8 %0.0774.67119.5084.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,902.0611,666.25-199.0 %0.02,475.22316.3487.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น4,794.208,492.43-77.1 %0.02,774.75111.7396.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย7,352.117,516.18-2.2 %0.01,185.10221.3981.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,256.355,419.16-66.4 %0.02,615.04200.6292.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,794.275,723.48-104.8 %0.02,744.79144.3894.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ4,078.277,317.00-79.4 %0.0881.59102.2688.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่4,318.325,100.52-18.1 %0.03,457.94176.2294.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,626.036,307.00-73.9 %0.0697.71249.4064.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี16,410.0414,491.6711.7 %5.02,113.83240.3588.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,544.7316,158.00-69.3 %0.01,751.72371.8678.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง15,188.9632,964.37-117.0 %0.02,070.71753.0463.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี16,709.2715,613.906.6 %3.01,426.21265.0581.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี21,391.1717,795.7516.8 %5.01,509.61293.6080.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี21,513.5029,629.00-37.7 %0.01,163.51308.0773.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี22,067.9722,237.00-0.8 %0.01,201.93198.0083.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี19,933.1220,133.00-1.0 %0.01,052.53248.4076.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี26,652.6721,769.0018.3 %5.01,205.02259.4078.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,741.952,468.00-41.7 %0.0638.08254.6060.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง21,542.6116,177.0024.9 %5.01,179.50104.2491.2 %5.0
รวม 340,505 324,416 4.72 % 41,064 5,617 86.32 %