สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์132,988.3074,993.0043.6 %5.06,173.86425.1493.1 %5.0
รวม 132,988 74,993 43.61 % 6,174 425 93.11 %