สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 136,912.05114,853.0016.1 %5.06,852.34171.2497.5 %5.0
รวม 136,912 114,853 16.11 % 6,852 171 97.50 %