สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี127,070.8278,110.0038.5 %5.06,752.2928.9599.6 %5.0
รวม 127,071 78,110 38.53 % 6,752 29 99.57 %