สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)114,120.7984,000.0026.4 %5.05,320.28304.0094.3 %5.0
รวม 114,121 84,000 26.39 % 5,320 304 94.29 %