สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 142,752.25128,753.009.8 %4.55,992.51679.7088.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,726.695,869.7812.7 %5.02,393.84834.1565.2 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)8,865.413,914.5155.8 %5.02,473.31545.3078.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)10,200.439,120.3610.6 %5.02,336.55570.0075.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี8,338.566,495.9522.1 %5.02,415.811,771.7526.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา6,910.676,366.007.9 %3.51,952.72706.0963.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง8,349.937,936.684.9 %2.02,264.57342.0084.9 %5.0
รวม 192,144 168,456 12.33 % 19,829 5,449 72.52 %